Mange pasienter er uten fast bolig. De har ofte gjeld og økonomiske problemer. Flere har et konfliktfylt forhold til hjelpeapparatet og vansker med å få utløst sine rettigheter. Andre sliter med ensomhetsproblematikk og livslang følelse av utenforskap.

Det kan ha stor betydning for rehabiliteringen hvordan du mestrer dine praktiske og personlige problemer. Uten at perspektiver som blant annet sosialt nettverk, økonomi og bolig og hjelp til å finne frem i hjelpeapparatet blir fokusert på vil mulighetene for mestring av eget liv etter behandling svekkes betydelig.

Vitalis Helse har ansatt flere sosionomer som vil jobbe på tvers av seksjonene. Sosionomene vil bruke sin faglige kompetanse til å øke din og nærmiljøets evne og mulighet til å mestre livet. Sosionomene vil kunne gi deg informasjon og råd om rettigheter, stønader og ytelser.

Eksempler på hva sosionomene kan hjelpe deg med:

  • Bistand ved søknader, f.eks. ved søknad om ny bolig, tjenester vedrørende pleie og omsorg, søknad om transporttjeneste, søknader til NAV osv.
  • Formidle kontakt med offentlige og private hjelpeinstanser.
  • Informere og bistå ved eventuelle økonomiske problemer.

Erfaring tilsier at pasienter har mer nytte av terapitimene og får mer håp og tro på egen mestring når de samtidig får hjelp og veiledning på disse områdene.