Hva er Billedterapi ?

Billedterapi er en behandlingsform som anvender skapende arbeid med bilder som kommunikasjon i en terapeutisk relasjon. Ved å uttrykke seg gjennom tegning, maling, collage samt forming i leire eller andre materialer kan den enkelte få kontakt med sin indre verden på en annen måte enn bare gjennom ord. I billedterapi er det ikke nødvendig med tegneferdighet. Ved å se på bildet og utforske det sammen med en billedterapeut, kan en få tilgang til tanker og følelser som det har vært vanskelig å oppnå kontakt med i en ren verbal terapi. 

Billedterapi  kan foregå i grupper eller i individuell terapi. Billedterapi kan også kombineres med ulike modaliteter som feks. musikk, poesi, drama og dans. Klienten kan oppmuntres til å skape fritt ut fra egne tanker og følelser eller etter et gitt tema. Under den kreative prosessen aktiveres flere deler av hjernen slik at det kan skje en utvikling og integrering av de sansemotoriske, kognitive og emosjonelle funksjoner. I arbeid i grupper vil det ofte bli en forsterkning av både de kreative og de mellommenneskelige prosesser. I noen tilfeller legges det mer vekt på selve den skapende prosessen, og det kan være nok å se på bildet sammen. .

Hvorfor billedterapi ?  

Vi tenker i bilder – og vi drømmer i bilder. Bilder kan si noe annet enn ord og noe mer enn ord. Vi kan bruke bilder og symboler for å fortelle våre historier når ord ikke strekker til. I leken med materialer kan det oppstå noe nytt som kan gi håp og mening. Selv den enkleste tegning kan uttrykke de dypeste følelser. Bildet er sirkulært i den forstand at det kan vise mange forskjellige ting på èn gang som f eks. fortid – nåtid- i motsetning til verbal kommunikasjon som er mer lineær. Et bilde kan romme – og skape – en forening av motsetninger og bygge bro til det ubevisste. Bilder er varige og kan hentes frem på nytt og gi mulighet for ny bearbeiding. Selve den skapende prosess kan i seg selv ha en helende effekt ved å gi en opplevelse av flow og dempe angst og uro. Billedterapi har vist seg å hjelpe til å hanskes med traumer og tap ved å gi tilgang til følelser knyttet til opplevelser som er lagret i den del av hjernen som ikke er tilgjengelig på det verbale plan.  

For hvem?

Billedterapi kan brukes for alle aldersgrupper, både i forebyggende og rehabiliterende arbeid: Ved angst, depresjon, psykoser, spiseforstyrrelser, rusproblemer, autisme, demens og andre psykiske lidelser. Likeledes ved ubearbeidet sorg og kriser samt traumer. Positive erfaringer er gjort innen psykiatri, familiebehandling, arbeid med kriminelle, aldersdemente, kreftrammede, krigs- og torturofre m.fl. (fra Norsk forening for billedterapi)