Individuell plan (IP) er et dokument som hjelper deg å sette langsiktige og viktige personlige mål for hvordan du og familien din skal leve med din sykdom. Planen skal si noe om hvordan du skal oppnå disse målene, gi en oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva hjelpeapparatet er ansvarlig for.

Ved behov for tjenester fra både kommune og spesialisthelsetjeneste er det kommunen som skal sørge for at planen blir utarbeidet samt koordinere arbeidet. Det vil bli opprettet en ansvarsgruppe som vil bestå av personer det er naturlig å samarbeide med for å nå målene dine. Et av medlemmene i ansvarsgruppen er koordinator for planen og din faste kontaktperson. Koordinator skal sørge for at du får informasjon og har reell innflytelse i prosessen. Dersom du bare har behov for tjenester fra spesialisthelsetjenesten har behandlingsinstitusjonen ansvaret for å utarbeide planen.

Planen skal inneholde følgende hovedpunkt:

  • Oversikt over dine mål, ressurser og behov for tjenester.
  • Oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen.
  • Angivelse av hvem som gis et ansvar for å sikre samordningen av og framdriften av arbeidet i planen.
  • Oversikt over hva du, tjeneste- og bidragsytere og eventuelt pårørende vil bidra med i planarbeidet.
  • Oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle, omfanget av dem og hvem som skal ha ansvaret for disse.
  • Beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres.
  • Angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen.
  • Ditt samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger.
  • Oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner eller etater.

Det vil alltid innhentes en skriftlig samtykkeerklæring fra deg som pasient før arbeidet med en individuell plan eventuelt påbegynnes.