Kjønnsdelte aktiviteter i rusbehandling synes å øke tilfredshet med behandlingen. Disse gruppene blir delt inn etter selvidentifisert kjønn. Gruppene kan snakke om kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsroller og kjønnsrolleforventninger som eksempler på tema.

Aktuelle spørsmål til diskusjon i gruppa kan være; «Hva betyr det å være kvinne/mann?», «Hva er maskulinitet/femininitet?», «Hvordan oppleves det å bryte kjønnsrolleforventninger?», «Kan spesifikke kjønnsrolleforventninger hindre deg i å leve det livet du ønsker eller hindre deg i å bli frisk?». Temaer vil også være parrelasjoner, foreldrerollen, vold etc. Gruppen er tenkt å utfordre egne oppfatninger om kjønn og å gi et rom for diskusjon av spesifikke utfordringer knyttet til ditt identifiserte kjønn.

Ikke alle mennesker definerer seg selv i en todelt kjønnsdimensjon og når det er aktuelt avklarer vi med hver enkelt om de ønsker deltagelse i en slik gruppe eller vil ta for seg temaet i en individuell setting.

Pasienter kan her komme med forslag til tema og også få anledning til å lede gruppene.