Vitalis Helse er opptatte av pasientens brukermedvirkning og ønsker størst mulig involvering i egen behandling. I hvilken grad og omfang brukermedvirkning vil være aktuelt avhenger av pasientens tilstand og innsikt i egen sykdom til enhver tid. Sterkt fokus på brukermedvirkning er med på å skape pasientens helsetjeneste.

Vi vil sammen med pasienten lage behandlingsplaner, ukeplaner, velge aktiviteter og sette mål for behandlingen hos oss.

Pasientene som er frivillig innlagt forplikter seg til å ta ansvar for egne handlinger og forholde seg til rammer og husregler for behandlingsstedet.

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud. (Helsedirektoratet)
Brukermedvirkning har egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at pasienten betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Brukermedvirkning er også et virkemiddel på flere nivå. Blant annet kan brukermedvirkning bidra til økt treffsikkerhet i forhold til utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud.

I tillegg har brukermedvirkning en egenverdi i at mennesker som søker hjelp, på linje med andre, gjerne vil styre over viktige deler av eget liv, motta hjelp på egne premisser og bli sett og respektert i kraft av sin grunnleggende verdighet.

Dersom pasienten kan påvirke omgivelsene gjennom egne valg og ressurser, vil det kunne påvirke selvbildet på en positiv måte og dermed styrke egen motivasjon. Dette vil kunne bidra positivt til pasientens bedringsprosess og således ha en terapeutisk effekt. I motsatt fall kan den hjelpeløsheten mange pasienter opplever bli forsterket.
En bruker er en person som benytter seg av relevante tjenester i en eller annen form. I Plan for brukermedvirkning defineres bruker som en person som har behov for eller nyttiggjør seg tjenester innen psykisk helse eller rusfeltet.
(Helsedirektoratet)

 

Dette handler om å:

  • bli tatt på alvor.
  • bli behandlet med respekt.
  • føle tillit og trygghet.
  • få hjelp når behovet er der.

Viktige momenter:

  • Individuell plan er pasientens egen plan og skal utarbeides sammen med ham/henne. Planen gjenspeiler pasientens behov, ønsker og mål.
  • Pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys koordinator, men også andre kan ha behov for fast kontaktperson i tjenesteapparatet.

Tilsetting av medarbeidere med brukererfaring styrker brukerperspektivet i tjenestene.