Ansatte med brukererfaring (erfaring som pasient/bruker av helsetjenester)

 

Den vise kjenner klokskapens grenser.

Den kloke kjenner visdommens grenser.

Men når du er meir vis enn du er klok,

er du akademikar eller i mange høve berre ein idiot.

(Kloke ord fra en pasient)

 

Det ligger sterke politiske føringer for ansettelse av ansatte med brukererfaring innen psykisk helsevern og rusomsorg. Disse ansettes på bakgrunn av egen erfaring med psykisk lidelse og rus. Både sykdomserfaringene i seg selv og erfaringer som bruker av psykisk helsetjeneste/rusbehandling er en forutsetning.

Psykiske lidelser og rus har hatt en lav status i samfunnet og har i stor grad vært tabubelagt. Ansatte med brukererfaring kan bidra til å bryte ned tabuer og heve brukerstemmen. Brukerperspektivet kan få større innflytelse på tjenestetilbudet som i økende grad kan tilpasses de ønsker og behov brukerne av tjenestene har. Pasientene blir på denne måten eier av egne helsetjenester.

Målet med å ansette ansatte med brukererfaring er å få et nytt perspektiv og bedre kvalitet på tjenestene. En ansatt med brukererfaring kan se pasientenes behov på en måte helsepersonell uten brukererfaring kan ha vanskelig for å sette seg inn i.

Pasienter som opplever seg godt ivaretatt og som mottakere av et godt tjenestetilbud vil kunne tenkes å få en raskere tilfriskning. Et bedre behandlingstilbud vil kunne gi mer effektiv behandling og kortere liggetid.

Det blir trukket fram at formidling av håp til pasienter er noe flere ansatte med brukererfaring opplever som en betydningsfull del av deres rolle. Direkte pasientkontakt gjør dette mulig.

Ansatte med brukererfaring vil hos oss ha både direkte pasientkontakt, og på den måten kunne formidle håp om bedring/være en pasientene kan identifisere seg med, og i tillegg ha en veiledningsfunksjon overfor øvrige ansatte slik at praksis kan endres der disse ser forbedringspotensiale. Videre vil ansatte med brukererfaring være med på å sikre at pasientenes rettigheter blir ivaretatt etter intensjonene i lovverk og sentrale føringer. De kan representere en motvekt til den evidensbaserte kunnskapen som eneste gyldige kunnskapskilde.

Implementering av brukerperspektivet på alle nivåer hos oss vil si:

 • Motivere, gi håp, være til stede.
 • «I samme båt»-samtaler.
 • Tilbringe mere tid med brukerne.
 • Samtaler «1 til 1».
 • Hjelpe brukere til mer selvstendighet.
 • Nettverksbygging og pårørendesamtaler.
 • Erfaringsbaserte grupper.
 • Delta på foredrag/undervisning.
 • Informasjonsarbeid.
 • Brobygging.
 • Bidra til kvalitetssikring av tjenester og system.
 • Delta i strategisk endringsarbeid på systemnivå.
 • Utvikling av samhandlende tjenester mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester.
 • Kultur- og holdningsendringer hos helsepersonell.

Noen tanker fra en ansatt med brukererfaring

Det er flere gode grunner til å ha ansatte med brukererfaring i et behandlingsløp med pasienter. For det første vil jeg fremheve at det blir kompetanseheving for ansatte samtidig som det er bra for arbeidsmiljøet og holdninger generelt innad i personalgruppen.

Medarbeidere med brukererfaring jobber ut fra Recovery som arbeidsmetode (hva er viktig for deg?)

Fagkompetanse og brukererfaring kan sammen gi et mer helhetlig og bedre tilpasset tjenestetilbud til den enkelte.

 • Det kan oppleves tryggere for pasientene, samt pårørende, å snakke med noen som vet hva det vil si å være syk eller avhengig.
 • Det fjerner «vi»- og «de»-perspektivet.
 • Det gir håp å se at det nytter å jobbe med eget liv.
 • Vi har fokus på å ta ansvar i eget liv – dette vet vi at fungerer.

Ansatte med brukererfaring ser mere mennesket enn diagnosen, samtidig som at de kan være en forlenget arm mellom pasient og behandler.

I forhold til gruppebehandling kan vi ha en mye mer direkte tale til pasienter siden vi vet hva vi snakker om og har følt dette på kroppen selv.

Ansatte med brukererfaring er en ressurs for alle i alle ledd, uavhengig av om det er individuelt eller i gruppesammenheng.

Måter å bruke ansatte med brukererfaring på kan være

 • Å jobbe i miljøet på post og bidra til selvhjelpsgrupper.
 • Kartleggingssamtaler med eller uten behandler.
 • Internundervisning,
 • «I samme båt» eller motivasjonssamtaler.
 • Pårørendesamtaler.

«Sammen får vi det til!»

Hilsen en ansatt med brukererfaring!