Miljøterapi TSB

Vitalis Helse Kragerø AS gir behandlingstilbud om tverrfaglig spesialisert rusbehandling og tar imot pasienter til korttids- og langtidsbehandling.
Gjennom rusreformen som trådte i kraft fra 2004, er målet at rusmiddelbrukere med sammensatte problemer skal få bedre tjenester og at behandlingsresultatene skal bli bedre.
Ved Vital Helse Kragerø er målet at behandlingen av rusmiddelbrukere skal utvikles til en tverrfaglig spesialisttjeneste som fokuserer på helhetlige og individuelt baserte tilnærminger.

Ved vår avdeling vil det legges vekt på å ha et trygt, stimulerende og rusfritt miljø.

Vårt mål vil være å hjelpe den rusavhengige til å se helhetlig på livet og på rusmiddelproblemet. Vi ønsker å kartlegge misbrukhistorikk og situasjon, samt utfordringer dette gir. Vi er opptatt av rusproblemet, helsetilstand, det psykiske og fysiske funksjonsnivået, familie, arbeidsliv og økonomi. I samarbeid med pasienten vil vi utforme individuelle målsettinger for behandlingen og den rehabiliterende fasen. Ved vår enhet tilbyr vi medikamentell og ikke-medikamentell behandling. Vi vil fokusere på forskjellige aktiviteter og turer i naturskjønne omgivelser.

Vi tilpasser aktivitetstilbudet ut i fra brukerens ønsker og funksjonsnivå.

Sammen med pasienten har vi individuelle samtaler, men også gruppesamtaler, arbeidsterapi og miljøterapi er sentralt i vår behandling. Ved å arbeide miljøterapeutisk med pasienten oppnår vi et samspill mellom bruker og kontakt i «her og nå-situasjonen» noe som er med på å styrke pasientens egenomsorg. Miljøterapien skal i seg selv bidra til vekst og den skal bidra til at brukeren kan vedlikeholde vekst.

Hver bruker får tildelt en hovedkontakt og en behandler som skal kartlegge behandlingsbehov. Disse personene følger pasientene gjennom behandlingen.

For behandlingen og for personalet vil det være viktig med struktur og gode rutiner. For pasienten vil dette innebære å følge avdelingens rutiner, følge ukeplaner og avlegge urinprøver. Vi vil minne pasientene våre på at dette er et frivillig behandlingstilbud og forventer derfor at regler blir fulgt. Behandlingstiden evalueres individuelt i løpet av oppholdet.

Oppsummering av vårt behandlingstilbud:

 • Kartleggingssamtaler – utarbeidelse av behandlingsplan.
 • Individuelle samtaler med psykiater/Psykologspesialist i rus/Ansatt med brukererfaring/sykepleier/vernepleier/miljøterapeut.
 • Medisinsk/somatisk vurdering av lege.
 • Fysioterapeutisk tilsyn og behandling.
 • Fysiske aktiviteter.
 • Individuell terapi og gruppeterapi
 • Utarbeidelse av individuell plan
 • Medikamentell og ikke-medikamentell behandling.
 • Struktur og rutiner.
 • Fremme brukerens evne til egenomsorg.
 • Rusfritt miljø.
 • Avlegging av urinprøver som en del av behandlingen.