Vitalis handler om det som er nødvendig for livet. Vitalis Helse Kragerø er en spesialisthelsetjeneste som tilbyr behandling innen følgende områder:

1. etasje: Voksenpsykiatri, 10 plasser i egen fløy.

1. etasje: TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling), 7 plasser kort- og langtidspost i egen fløy.

Underetasje: Barn/unge 13-18 år, 14 plasser.

Alle våre pasienter vil være innlagt frivillig og etter henvisning. Vi ønsker å tilby medikamentfri behandling til alle våre pasienter der hvor dette er forsvarlig. Vi vil ha et nært samarbeid med våre samarbeidspartnere og et høyt fokus på nettverkskartlegging og -bygging rundt våre pasienter. Vi har egne pårørendeansvarlige som skal ivareta voksne og barn som pårørende når deres nærmeste er under vår behandling.

Ansatte hos oss

Vi kan tilby et svært kompetent personell med høy utdanning og lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten og andre deler av helsevesenet. Vi er forøvrig opptatte av erfaringskompetanse som en viktig del av vårt tilbud. Vi vil etterstrebe en utstrakt brukermedvirkning fra våre pasienter.

Ansatte som arbeider hos oss vil være fleksible mellom avdelingene for å kunne bruke sine spesialkunnskap til det beste for våre pasienter. Ansatte vil arbeide i 12,5 timers turnus etter eget ønske. Dette ser vi på som en fordel i forhold til blant annet turtilbud hvor pasientene ikke trenger å avbryte sine aktiviteter grunnet vaktskifte. En turnus bestående av kombinasjon av dag/aften/natt fører til at alle ansatte holder seg faglig oppdaterte og i stand til å følge de planer som blir lagt for behandlingen til enhver tid. Det vil være 4 våkne nattevakter til sammen på avdelingene. Det vil være et utstrakt samarbeid mellom ansatte som arbeider i de to fløyene, men i samme etasje. Dette for å gi økt sikkerhet og faglighet for våre pasienter og ansatte.

Etisk refleksjon

Alle ansatte vil gjennomgå ukentlig etisk refleksjon av sitt arbeide etter egen metodikk og ta lærdom og justere behandling og opptreden etter dette.

TERMA (terapeutisk møte med aggresjon) vil foregå med egen fasilitator/instruktør. Det vil også bli satt i gang medisinsk simulering (filming og gjennomgang med personalet i rollespill).

Internrevisjon: Det er satt ned et internrevisjonsteam bestående av godkjent revisor og merkantil leder. Vi vil ha fortløpende dialog med Fylkeslegen i Telemark og Kontrollkommisjonen (juridisk organ som skal ivareta pasienters rettigheter under behandling). Disse vil første gang besøke vår virksomhet kort tid etter oppstart.

Pasienter med vil motta et helhetlig behandlingstilbud som innebærer blant annet:

Tilbud om medikamentfri behandling dersom det ansees forsvarlig i det enkelte tilfelle.

Medikamentell behandling.

Miljøterapi med stor vekt på fysisk aktivitet, turvirksomhet og kosthold.

Individuell behandling.

Behandling i grupper.

Elementer av DBT i sengepost.

Familie og nettverksarbeid, herunder fastsatte pårørendesamtaler med voksne og barn.

Stort fokus på brukermedvirkning.

Stort fokus på erfaringskompetanse blant vårt personell.

Nært samarbeid med samarbeidspartnere i kommunen/andre aktører.

Tilrettelegging ved sosionom.

Fysioterapi ved behov.

Skole/undervisning og leksehjelp for elever som ikke kan ta del i sin primærskole.

Våre lokaliteter:

Lokaler er svært godt egnet for formålet.

Store, lyse avdelinger.

Det er enerom med bad for alle pasienter.

Flere fellesarealer som pasientene kan oppholde seg i.

Kostnadsfri overnattingsmulighet for foreldre til barn/unge ved behov.

Gode møtelokaler.

Besøksrom.

Utearealene:

Skjermede utearealer med egen utgang fra avdeling.

Flott utsikt med nærhet til sjøen.

Svært naturskjønne omgivelser.

Gode turmuligheter i umiddelbar nærhet.