«Fritt behandlingsvalg innebærer en utvidelse av pasientenes rett til å velge behandlingssted ved at private kan tilby definerte tjenester til en pris fastsatt av staten. Det vil si at private skal kunne tilby sine tjenester til pasienter som er tildelt rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste uten at det er et krav om avtale med et regionalt helseforetak.

Fritt behandlingsvalg skal sette pasienten i sentrum og gi pasientene rett til å velge private leverandører når vedkommende ikke er tilfreds med tilgjengeligheten til det offentlige tilbudet eller av andre grunner ønsker å oppsøke private tilbud.«

(Stortinget)

Som pasient i spesialisthelsetjenesten har man rett til å velge behandlingssted innen psykiatri og rusbehandling etter fritt behandlingsvalg. Tjenesten er fullfinansiert via HELFO og pasienten betaler derfor ingen egenandel. Ordningen gjelder hos oss ved Vitalis Helse på lik linje med det offentlige og andre private aktører med avtale.

Ventetider

Vitalis Helse registreres med ventetider som blir rapportert via Norsk Helsenett, og korrigeres jevnlig.

Kvalitet på behandlingen

Nasjonale kvalitetsindikatorer er statistikk som kan gi en indikasjon på kvaliteten på et behandlingssted. Vitalis Helse er tilknyttet Norsk Helsenett og på vår egen nettside vil det være fortløpende oppdateringer og tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende, fastleger og andre samarbeidspartnere. Dette vil være en god indikasjon på brukernes tilfredshet med våre tjenester.

Nærhet til behandlingssted og pårørende samt om man trenger oppfølging over tid kan ha betydning for valg av behandlingssted. Man kan ikke velge behandlingssted når man trenger akutt behandling, men man kan ellers velge ulike behandlingssted i ulike faser av helsehjelpen. Dette vil f.eks. si at man kan velge et annet behandlingssted etter at akuttfasen er over. Man kan også bytte behandlingssted mens man står på venteliste til behandling. Da kontakter pasienten selv eller henvisende lege stedet der man står på venteliste og ber om at henvisningen blir sendt videre til det behandlingsstedet man ønsker.

Vitalis Helse er en spesialisthelsetjeneste, men har ikke rett til å vurdere pasientens rett til behandling i døgnavdeling. Fastlegen må derfor henvise pasienten med ønske om behandling hos oss videre for en rettighetsvurdering i et offentlige sykehus, eller hos privatsykehus med RHF avtale, og rett til vurdering. Disse sender så henvisningen til oss. Når vi mottar henvisningen vil vi i egne inntaksmøter vurdere om pasienten er en kandidat som vil ha utbytte av behandlingen vi tilbyr.

Vitalis Helse er behjelpelige med transport til og fra behandling i nærområdet, dvs. til og fra jernbane/flyplass osv. Pårørende til barn og unge under 18 år tilbys overnatting hos oss ved behov og pårørende til voksne pasienter med lang reisevei kan overnatte for kortere perioder i forbindelse med transport til og fra sykehus eller for kortvarige besøk.

KONTAKTINFORMASJON PASIENT:

 • Navn
 • Fødselsnr (11 siffer)
 • Adresse
 • Telefonnr

KONTAKTINFORMASJON HENVISER:

 • Navn
 • Stilling
 • Adresse
 • Telefonnr

DIAGNOSER

VURDERING AV HASTEGRAD

HENVISNINGSGRUNNLAG:

 • Hva henvises det for/ bestilling
 • Motivasjon for behandling
 • Tidligere behandling og erfaringer i forhold til dette
 • Resultat av relevante undersøkelser og utredninger
 • Psykisk helsetilstand
 • Somatisk helsetilstand
 • Rusanamnese
  • Rusmidler
  • Debut
  • Utvikling
  • Funksjon
  • Bruksmønster
  • Overdoser
  • Rusutløste psykiske lidelser
  • Behov for avrusning før behandling
 • Medisinering
 • Sosiale forhold/ arbeid og utdanning
 • Familiesituasjon/ samlivsstatus/ barn
  • Omsorgsansvar for barn under 18 år (ja/ nei)
  • Antall barn og alder
  • Vurdering av barnas situasjon
 • Bolig/ økonomi
 • Individuell plan
  • Har pasienten fått tilbud om individuell plan?
  • Har pasienten individuell plan (ja/ nei)?
  • Koordinator: Navn/ arbeidssted
 • Førerkort
  • Har pasienten gyldig førerkort (ja/ nei)?
 • Kriminalitet
  • Soning/ soningshistorikk
  • Uoppgjorte forhold
 • Voldsrisikovurdering
 • Suicidalvurdering
 • Aktuelle samarbeidspartnere/ kontaktopplysninger
 • Andre opplysninger

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart.

Et sentralt grep for å sikre god oppfølging og unngå unødige avbrudd er bruk av forløpskoordinator både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Forløpskoordinatoren vil være en viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i et forløp.

Koordinator hos Vitalis Helse er kontaktpunktet under selve innleggelsen i døgnopphold hos oss, og således et viktig ledd i denne kjeden.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl. 08.00 – 16.00 alle hverdager.

Avd. Kragerø – Annette Bø Jørgensen: 92 04 42 74

Avd. Holmen Gård – Hanna Olaussen: 45 42 62 88

Pasientreiser

Reiser man til eller fra offentlig godkjent behandling, som for eksempel Vitalis Helse, har man rett til å få dekket nødvendige utgifter til reisen.  Reisen dekkes med en standardsats på kr 2,70 per kilometer når reisen er lenger enn ti kilometer hver vei og reisen ikke kan foretas til lokal minstetakst med offentlig transport. Pasienten kan velge det transportmiddelet som passer best og utbetalingen blir den samme.

Søknadsprosessen forenkles ved at pasienten ikke lenger må legge ved oppmøtebekreftelse på reiser. Denne hentes fra offentlige registre, uansett om det søkes elektronisk eller på papir.

Elektronisk søknad

Pasienter kan søke om å få dekket reiser til og fra behandling på nett. Dette gjelder reiser som dekkes med en standardsats per kilometer. Ved å logge seg inn på https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/sok-om-reisedekning#S%C3%B8k-digitalt får pasienten tilgang til en elektronisk selvbetjeningsløsning. I første omgang er det pasienter og foresatte på vegne av egne barn under 18 år som kan søke elektronisk. Hvis det skal søkes om dekning av tilleggsutgifter, f.eks. parkering ved bruk av bil, eller kost og overnatting, må søknaden sendes på papir.

Den elektroniske selvbetjeningsløsningen utvikles fortløpende og det skal bli mulig å søke om dekning av tilleggsutgifter og utgifter for reiseledsager. Etter hvert som løsningen utvikles vil det også bli mulig å søke som ledsager, pårørende eller foresatt.

Søknad på papir

Man kan som pasient velge å sende søknad på papir. Det er laget et nytt papirskjema med veiledning. Papirskjemaet er tilgjengelig på https://helsenorge.no/Documents/Pasientreiser%20Reiseregningsskjema_bokmaal.pdf og hos behandler.

Reiser med rekvirert transport

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Hvis det mangler offentlig transporttilbud på strekningen kan pasienten ha rett på rekvisisjon som gis av de lokale pasientreisekontorene.

Mer informasjon på https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/planlegg-pasientreisen-din

Ta gjerne kontakt med Pasientreiser på telefon 915 05 515 for mer informasjon.